God Fondsledelse


Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god fondsledelse".
Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag.

Fonden og bestyrelsen overholder samtlige af de angivne råd nedenfor:

1. Åbenhed og kommunikation.

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar. 


2.1 Overordnede opgaver og ansvar.

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.  

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering  

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

  • Den pågældendes navn og stilling.

  • Den pågældendes alder og køn.

  • Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode.

  • Medlemmets eventuelle særlige kompetencer.

  • Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.

  • Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.

  • Om medlemmet anses for uafhængigt.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed, medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer)
af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. 

 

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges
for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en eva lueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

3 Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.
Persondata og SamtykkeVed ansøgning giver du samtidig samtykke til opbevaring af dine personoplysninger og data jævnfør persondataforordningen.
 

Anvendelsen af dine personoplysninger:
Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond indsamler, behandler og opbevarer de oplysninger, du har givet i forbindelse med den ansøgning, du har indsendt samt eventuelle fremtidige dokumenter og oplysninger, du måtte sende til legatet.

Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond bruger disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og vurdere den i forbindelse med en eventuel tildeling af støtte samt efterfølgende udbetaling af midler.

Hvor det er påkrævet af gældende lovgivning, videregiver legatetoplysningerne til offentlige myndigheder, så som f.eks. SKAT i forbindelse med tildeling af midler.

Derudover kan Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond overføre dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for legatet, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver i forhold til legatet.
Det kan for eksempel dreje sig om IT-leverandører, revisorer, bankforbindelser og advokater. Disse tredjeparter anvender dine personoplysninger alene på vegne af og efter instruks fra Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond og må derfor ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond opbevarer dine personoplysninger fem år efter seneste udbetaling. Herefter bliver alle personhenfør­- bare oplysninger slettet. Anonymiserede oplysninger, som ikke længere kan henføres tilbage til dig, kan opbevares i en længere periode til brug for statistiskeformål.

 

Dine rettigheder
Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond har registeret om dig, eller hvis du ønsker at tillbagekalde samtykket til, at Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond må opbevare dine oplysninger i personhenførbar form, kan du kontakte Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond på e-mail sophusjacobsensfond@gmail.com.